ZĽAVA 10% NA OBALY! Stačí v košíku zadať kód: EOBAL10zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom e-shopu Eobal.sk a vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť SERVISBAL OBALY s.r.o. (ďalej len „Servisbal“ alebo „my“), so sídlom Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, Česká republika, identifikačné číslo: 49811169, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 4766 na území Českej republiky (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.

Ako náš zákazník, návštevník e-shopu Eobal.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sa spracúvajú a na aký účel, na aký dlhý čas a vyberáme prípadné ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú. Preto sme prevádzkovateľom.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak sa na nás budete chcieť kedykoľvek obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 222 205 815 alebo na e-maile:  info@eobal.sk

Adresa pre doručovanie: SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, Česká republika

 1. Aké osobné údaje o vás Servisbal spracúva?

  1. Servisbal spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré Servisbalu poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa na odber bulletinov na Eobaly.cz či pri reklamácii tovaru prostredníctvom call centra). Ide o tieto osobné údaje:
   • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, meno používateľa a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ
   • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručovanie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach
   • vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie bulletinov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky
   • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách
   • údaje o vašom správaní na webe vrátane prípadov, kedy ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvania obrazovky a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, a taktiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia
   • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a taktiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia
   • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené od vášho nastavenia, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám
   • údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.
 2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Servisbal vaše osobné údaje spracúva?

  1. splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

  2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

  • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope

   • Spracúvanie osobných údajov je nutné s cieľom uzavrieť kúpnu zmluvu a následne ju realizovať, dodať objednaný tovar a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.

   • V prípade tvorby objednávky Servisbal zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu, a ďalej na vaše kontaktovanie s cieľom doručiť objednaný tovar.

  • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií.

   • Právnym titulom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Servisbalu. V súvislosti s vybavovaním reklamácie spracúva Servisbal osobné údaje taktiež aj na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie.

   • Pri vybavovaní reklamácií Servisbal zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o kúpenom tovare.

  • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu

   • Ak sa zaregistrujete ako používateľ Eobal.sk, Servisbal spracúva vaše osobné údaje, a to s cieľom viesť zákaznícky účet. Právnym titulom na spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. konanie s cieľom uzavrieť kúpnu zmluvu, dodať objednaný tovar, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.

   • V prípade vedenia zákazníckeho účtu Servisbal zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (t. j. napr. druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).

  • Spracúvanie osobných údajov vo veci zasielania bulletinov (obchodných oznámení)

   • V prípade, že zaregistrujete svoju e-mailovú adresu na odber bulletinov, Servisbal bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov s cieľom zasielať ponukové e-maily a ďalšie obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Vaše osobné údaje Servisbal začne spracúvať až po tom, čo zaregistrujete svoju e-mailovú adresu na odber bulletinov na Eobal.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak registráciu vyššie uvedeným spôsobom nedokončíte, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.

   • V prípade súčasných zákazníkov môže Servisbal spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa na vyššie uvedený účel na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

  • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely

   • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude Servisbal spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne s cieľom vytvoriť vhodnú ponuku tovaru a služieb od spoločnosti Servisbal alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej na zasielanie personalizovaných ponukových e mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

  • Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

   • V prípade, že používate webové stránky Servisbalu, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookie, ktoré Servisbal na svojich webových stránkach používa s cieľom zlepšiť fungovanie svojich webových stránok, vyhodnotiť ich návštevnosť a s cieľom optimalizovať marketingové aktivity, t. j. ponúkať reklamu na tovar na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

   • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať

 3. Čo sú súbory cookie?

  Cookie je malý dátový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do vášho prehliadača, ktorý ho uloží vo vašom počítači, a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookie napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencia po určitou dobu, aby ste je nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webové stránky na inú stránku.

  1. Na čo súbory cookie používame?
   Súbory cookie napomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prezeraniu webových stránok. Súbory cookie slúžia najmä na:

   • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami.

   • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských údajov pred prístupom neautorizovaných strán

   • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia zakaždým znovu zadávať

   • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka

   • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov

   • Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov

   • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.

  • Naša webová stránka Eobal.sk používa súbory cookie, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookie, tzv. „relačné súbory cookie“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „permanentné súbory cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšie. Dočasné súbory cookie umožňujú uchovávať informácie pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovane zadávať niektoré údaje. Hneď ako dôjde k zavretiu prehliadača, dôjde k ich vymazaniu z vášho zariadenia. Trvalé súbory cookie pomáhajú váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

  1. Podľa funkcií delíme súbory cookie na:

   • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

   • trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

   • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

   • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

   • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

   • Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré následne využívajú tretie strany a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „súbory cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môže zobraziť reklamná agentúra, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

  2. Súhlas s používaním súbory cookie a jeho odvolanie

   • Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Súhlas s používaním súborov cookie je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookie, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. Ak tak však urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

   • Ako je možné upraviť využívanie súborov cookie

   • Všetky súbory cookie, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť blokovať umiestňovanie súborov cookie do počítača. V takom prípade však nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookie vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

 4. Na aký dlhý čas vaše osobné údaje spracúvame?

  • Vaše osobné údaje Servisbal spracúva v prípade nákupu tovaru v e-shope počas realizácie zmluvného vzťahu, ďalej na čas nevyhnutný na zaistenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej počas 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty na tovar na účely oprávnených záujmov spoločnosti Servisbal (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sa v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov archivujú počas 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňových dokladov sa počas 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivujú aj objednávky.

  • V prípade, že Servisbal spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely alebo na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, osobné údaje sa budú spracúvať počas 5 rokov, alebo dovtedy, pokým súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Servisbalu na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

 5. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

  • Osobné údaje môžu kvôli zaisteniu vyššie opísaných účelov okrem Servisbalu a jeho zamestnancov spracúvať taktiež partneri Servisbalu. Externých partnerov, ktorí ako sprostredkovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Servisbal starostlivo vyberá a osobné údaje zverí iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zaistenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu poskytovaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

  • Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú alebo v budúcnosti môžu byť:

   • osoby, ktoré pre Servisbal zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré Servisbal na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovaním ich obsahu preferenciám používateľov)

   • partneri prevádzkujúci platobné systémy na potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou konkrétne: GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782

   • osoby, ktoré pre Servisbal zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom

   • osoby, ktoré na webových stránkach Servisbalu majú umiestnené prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavať priame identifikačné údaje), t. j. najmä osoby vykonávajúce prostredníctvom súborov cookie analýzu návštevnosti našich webov, a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookie (vrátane remarketingu).

  • Servisbal je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje poskytovať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

 6. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zo strany Servisbalu?

  • Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

   • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookie je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača)

   • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, Servisbal spracúva, alebo nie, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia)

   • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli poskytnuté priamo jedným prevádzkovateľom prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky vykonateľné)

   • Právo na opravu (právo požadovať, aby Servisbal bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú)

   • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby Servisbal obmedzil spracúvanie, o. i. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu Servisbal overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany Servisbalu boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie)

   • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby Servisbal vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, o. i. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na ktorého základe Servisbal osobné údaje spracúval a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracúvanie; alebo ak by zo strany Servisbalu boli osobné údaje spracúvané protiprávne)

   • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby Servisbal prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu)

   • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.