Vážení zákazníci, z dôvodu plánovanej inventúry vám tovar objednaný v termíne 16.-17.2.2023 budeme expedovať od 20.2. Ďakujeme za pochopenie.zobraziť menej

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Reklamácia

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SERVISBAL OBALY s.r.o., so sídlom v Dobruške, Na Poříčí 661, PSČ: 518 01, Česká republika, IČO 49811169, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 4766, (ďalej taktiež „predávajúci“), a zákazníka (ďalej taktiež „kupujúci“).

  2. Reklamačný poriadok stanovuje podmienky pre reklamácie tovaru zakúpeného v spoločnosti SERVISBAL OBALY s.r.o. Uvedená spoločnosť je taktiež prevádzkovateľom internetového obchodu www.eobal.sk

  3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, v prípade ktorého sú uplatňované práva kupujúceho z chybného tovaru.

 2. Prevzatie tovaru

  1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí za prítomnosti zmluvného partnera.

  2. Ak zistí zjavné chyby tovaru, za ktoré sa považujú všetky chyby zistiteľné pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade tovar neprevziať.

  3. Zjavné chyby potom kupujúci okamžite reklamuje u predávajúceho. Podmienkou takejto reklamácie je však doloženie záznamu o poškodení tovaru pri preprave podpísaného zmluvným partnerom.

  4. Náklady a škodu, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo neskorého uplatnenia zjavných chýb tovaru či v dôsledku nespísania záznamu o poškodení nesie v plnom rozsahu kupujúci.

 3. Záruka za akosť

  1. Ak sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim chyby tovaru v záručnej lehote, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu.
 4. Dĺžka záručnej lehoty

  1. Dĺžka záručnej lehoty je 12 mesiacov alebo je upravená individuálnym zmluvným vzťahom, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi.

  2. Záručná lehota sa predlžuje o čas, po ktorý bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 12 mesiacov alebo do času trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

  3. Pri tovare, kde nie je potrebné evidovať výrobné čísla, slúži na uplatnenie záruky daňový doklad alebo dodací list. Záručný list je nutný vždy v prípade tovaru, pre ktorý sa evidujú výrobné čísla.

  4. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

  5. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, vonkajšia udalosť.

 5. Vybavenie reklamácie – Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách.

  2. Kupujúci môže reklamáciu podať jednou z uvedených možností:

   • na e-mailovú adresu dodávateľa – reklamace@eobal.sk.

   • poštou na adresu dodávateľa – SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, Dobruška 518 01, Česká republika

   • telefonicky – +421 222 205 815

  3. Kupujúci je povinný uviesť:

   • číslo svojej objednávky

   • dôvod reklamácie

   • doložiť doklad o vlastníctve tovaru

  4. Kupujúci doručí tovar späť kompletný a neponičený, s potrebnou dokumentáciou.

  5. Náklady na dopravu k predávajúcemu hradí kupujúci, späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

  6. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru, ktorú je možné hodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha tovaru), má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

  7. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutne vynaloženej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (ak zo strany kupujúceho nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá odvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv)

  8. Kupujúci má právo sa informovať na stav reklamácie prostredníctvom e-mailu, a to na e-mail: info@eobal.sk.

  9. Poškodený tovar či prepravný obal – postup riešenia reklamácie – pre spoločnosť PPL

  10. Kvôli správnemu vyriešeniu vašej reklamácie, prosím, dodržte tento postup:

   • Správne prevzatie zásielky – skontrolujte neporušenosť obalu a následne ju potvrďte vodičovi

   • Ak je zásielka viditeľne poškodená, uveďte výhrady do prepravného listu

   • Lehota pre nahlásenie poškodenia vnútri zásielky je 3 dni

   • Vždy uveďte číslo zásielky a kontakt

   • Nutné je taktiež vytvoriť a zaslať fotografie poškodenej zásielky

   • Nahlásenie poškodenia a zaslanie fotografií na tento e-mail: centr.reklamace@ppl.cz, v kópii na referenta zákazníckeho servisu spoločnosti Servisbal Obaly (reklamace@eobal.sk)

   • Fotografia (v rozlíšení do cca 100 kB):

    • etikety s číslom zásielky (tam, kde je príjemca a odosielateľ)

    • pôvodného prepravného obalu (tak, aby ho bolo vidieť celý – ideálne z dvoch strán) + prípadné manipulačné značky krehké/neklopiť

    • detail poškodenia
    • balenie vnútri krabice – uloženie v krabici, výplne
    • poškodenie obalu (ak k nejakému došlo)
   1. Ak nemáte možnosť škodu nafotiť, vyčkajte, prosím. Reklamačný pracovník PPL vás bude v najbližších dňoch kontaktovať.
   2. Zaistite, prosím, aby sa do vyriešenia reklamácie s poškodenou zásielkou nemanipulovalo. Ak sa tak už stalo, je potrebné nevyhadzovať obalový materiál, ale nafotiť ho pre potreby poisťovne.
   3. !!! V prípade, že nebude pri reklamácii dodržaný vyššie uvedený postup, nebude reklamácia uznaná.
 6. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie do 5 pracovných dní.
  2. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 dní, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.
 7. Rozsah záruky

  1. Záruka zaniká v nasledovných prípadoch:
   • nedodržanie podmienok pre odbornú montáž s inštaláciou alebo ak bola vykonaná firmou, ktorá na túto činnosť nie je oprávnená.
   • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare sú.
   • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.
   • nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe.
  2. Záruka sa nevzťahuje na:
   • škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom.
   • chyby spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou.
   • poškodenia spôsobené zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej ČSN.
  3. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je nutné vyhotoviť protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez tohto protokolu sa návšteva servisného technika neberie do úvahy.
 8. Záverečné ustanovenia

  1. Záručné podmienky v tomto záručnom poriadku sú platné pre všetky obchodné prípady, ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
  2. Ostatné podmienky sa riadia podľa občianskeho zákonníka.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 3. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Reklamácia

Meno a priezvisko *
Adresa *
Telefón *
E-mail *
Číslo objednávky *
Číslo faktúry *
Príčina reklamácie *
Vaša požiadavka na riešenie *

možné priložiť súbory typov: .doc, .docx, .otd, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .xls, .pdf, .xlsx, .ods

Maximálna veľkosť: 6 MB