Reklamácia a reklamačný formulár | Eobal.sk

Vyvýšený záhon s našimi ohrádkami! Lacno!zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Reklamácia

Sme SERVISBAL OBALY s.r.o., so sídlom Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČO 49811169, sme zapísaní na Krajskom súde v Hradci Králové, sp. zn. C 4766

Naše ďalšie kontaktné údaje sú:
E-mail: info@eobal.sk
Tel.č.: +421 222 205 815

Prevádzkujeme internetový obchod na adrese www.eobal.sk

 1. ÚVODOM

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi vami (kupujúcim) a nami (predávajúcim) v prípade, že nakúpite tovar na našom internetovom obchode alebo iným spôsobom. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ si pri našej individuálnej komunikácii dohodneme niečo iné, než je v týchto podmienkach, bude mať naša dohoda prednosť.
  2. Pokiaľ u nás nenakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ste v úlohe spotrebiteľa. Naše právne predpisy vám tým dávajú niektoré zvláštne práva, o ktorých si prečítate ďalej v týchto obchodných podmienkach.
  3. Zoznámte sa tiež so zásadami spracovania osobných údajov. Všetky informácie, ktoré nám uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak aj zaobchádzať.
 2. Odstúpenie od zmluvy

  1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru:
   • ktoré podlieha rýchlej skaze,
   • ktoré bolo po dodaní nenávratne zapracované spolu s iným tovarom,
   • ktoré bolo upravené podľa vášho priania,
   • ktoré bolo dodané v uzavretom obale, ktoré zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ich nejde vrátiť.
  2. Pokiaľ sa nejedná o prípad z predchádzajúceho odseku, máte ako spotrebitelia právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, prípadne dodania poslednej časti tovaru. V tejto lehote nám musíte dať písomne (e-mailom alebo listom) vedieť o odstúpení od zmluvy. Uveďte, prosíme, ideálne číslo objednávky, deň nákupu, vaše bankové spojenie a ako vám máme zaslať späť čiastku za kúpený tovar. Dôvod odstúpenia od zmluvy nemusíte uvádzať.
  3. Pokiaľ by to u daného tovaru bolo možné a rozhodli by ste sa odstúpiť od zmluvy, môžete využiť aj formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok.
  4. Bezodkladne po odovzdaní alebo aspoň preukázaní vrátenia tovaru vám vrátime čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie (tu máme zo zákona právo vrátiť čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý ste mohli pre doručenie nášho tovaru zvoliť), a to na číslo účtu, ktoré nám oznámite.
  5. Na vrátenie čiastky máme až 14 dní od vášho odstúpenia, budeme ale potrebovať doklad o tom, že tovar bol vypravený späť k nám. Tovar nám môžete zaslať na našu adresu.
  6. Tovar vráťte kompletný, nesmie byť upravený, opotrebovaný alebo poškodený. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a či ste svojim neadekvátnym nakladaním s tovarom neznížili jeho hodnotu. Pokiaľ tovar nesprávnym zaobchádzaním poškodíte, môžeme od vás žiadať náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju jednostranne na vrátenú čiastku.
  7. Náklady na vrátenie tovaru späť k nám nesiete vy.
  8. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, ale nakupujete v rámci podnikania, možnosť odstúpenia od zmluvy sa na vás podľa tohto článku nevzťahuje.
  9. Pokiaľ odstúpite od kúpy tovaru, ku ktorému sme vám poslali darček alebo poskytli množstevnú výhodu, poslali sme tento darček či výhodu poskytli s tzv. rozväzovacou podmienkou. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo jej časti sa teda rozväzuje aj darovacia zmluva alebo dané zvýhodňujúce dojednanie (napríklad poskytujúce dopravu zadarmo ai.) Prosíme, darček zašlite späť spolu s tovarom. Peňažnú pohľadávku môžeme jednostranne započítať proti vrátenej cene.
  10. Ak ste podnikateľ, máme právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zákon a ďalej ak ste vstúpili do insolvencie, bolo proti vám začaté insolvenčné konanie alebo sa vzhľadom na okolnosti javí, že svojim záväzkom nedostojíte (napr. máte oneskorenie so zaplatením ďalších záväzkov a platieb). V prípade odstúpenia máte povinnosť nám vrátiť už poskytnutý tovar do 14 dní od doručenia odstúpenia. Nárok na úhradu vzniknutej škody máme právo jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie prípadne zaplatenej kúpnej ceny.
 3. Ako reklamovať náš tovar a služby, pokiaľ nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti

  1. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, zodpovedáme najmä za to, že:

   • má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a pokiaľ nedojednali, tak také vlastnosti, ktoré sme pri tovare popísali alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu nášho tovaru a na základe našej reklamy;

   • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame;

   • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením predlohe;

   • odchýlky v rozmeroch tovaru nepresahujúce stanovené výrobné tolerancie, výrobné tolerancie sú stanovené výkresovou dokumentáciou, materiálovým listom či priamo technickou normou vzťahujúcou sa k danému sortimentu;

   • je tovar v zodpovedajúcom množstve;

   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  2. Prosíme, vždy skontrolujte tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
  3. Vaše práva z chýb a postup, ako tovar reklamovať, plynú z právnych predpisov - najmä občianskeho zákonníka.
  4. Prosíme, pre reklamáciu nás kontaktujte listom alebo na e-maile reklamacia@eobaly.cz - tá je uvedená na stránkach e-shopu
  5. Napíšte nám číslo objednávky, popis vady, vašu žiadosť, ako si prajete vadu riešiť a ideálne aj fotodokumentáciu. Ozveme sa vám obratom.
 4. Ako reklamovať náš tovar a služby, pokiaľ nevystupujete z pozície podnikateľa

  1. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, zodpovedáme najmä za to, že:

   • má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a pokiaľ nedojednali, tak také vlastnosti, ktoré sme pri tovare popísali alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu nášho tovaru a na základe našej reklamy;

   • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame;

   • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením predlohe;

   • je tovar v zodpovedajúcom množstve;

   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  2. Pokiaľ sa vada objaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný. Pri spotrebnom tovare zodpovedáme za vady vzniknuté po prevzatí v 24-mesačnej záručnej dobe. Toto sa neuplatní na vadu tovaru, pre ktorú bol tovar zlacnený, na obvyklé opotrebenie veci jeho používaním alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.

  3. Ako uplatniť práva z chybného plnenia

   1. Reklamáciu uplatnite telefonicky, na e-mail reklamacia@eobaly.cz, alebo nám ju pošlite listom na našu zhora uvedenú adresu.

   2. List alebo e-mail musí obsahovať:

    • vaše kontaktné údaje, popis vady a spôsob, ako si prajete vybaviť reklamáciu

    • preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložte doklad o nákupe)

   3. Tovar, ktorý podľa vášho názoru obsahuje vadu, zašlite alebo prineste spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Tovar by mal byť pri preprave vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť kompletný.

   4. Pri uplatnení reklamácie od nás obdržíte elektronicky písomné potvrdenie (reklamačný protokol) slúžiace ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené nasledujúce informácie: kedy ste reklamáciu uplatnili, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

  4. Čo môžete požadovať pri vade tovaru
   1. Podľa svojej voľby môžete požadovať pri vade, ktorá je podstatná:

    • dodanie nového alebo chýbajúceho tovaru;

    • bezplatnú opravu;

    • primeranú zľavu; alebo

    • vrátenie ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

   2. Pri vade, ktorá je nepodstatná, máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

   3. Pri uplatnení reklamácie nám musíte oznámiť, aké právo ste si zvolili. Zmeniť voľbu bez nášho súhlasu môžete len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Pokiaľ nezvolíte právo z podstatnej vady včas, máte práva rovnaké ako pri nepodstatnej vade.

   4. Pokiaľ preukážeme, že ste pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedeli alebo ju sami spôsobili, nemusíme vášmu nároku na reklamáciu vyhovieť.

   5. Vezmite tiež na vedomie, že nemôžete reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.

  5. Ako vybavíme reklamáciu

   1. Reklamáciu vybavíme bezodkladne, najneskôr do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná pre odborné posúdenie vady. Reklamáciu ale musíme vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uplatnenia, pokiaľ sa nedohovoríme inak. Pokiaľ nedodržíme túto lehotu, máte práva ako pri podstatnom porušení kúpnej zmluvy.
   2. Zašleme vám písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdení o vykonaní opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
   3. Pokiaľ ste spotrebiteľom, potom vám náklady, ktoré účelne vynaložíte na oprávnenú reklamáciu, preplatíme. O preplatenie týchto nákladov nás požiadajte čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie reklamácie, inak toto právo zaniká.
 5. Záverom

  1. Podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, máte ako spotrebitelia právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo zmluvy. V takom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s nami vyriešiť priamo. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Máte právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Nie sme viazaní žiadnym etickým kódexom správania. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia. Dozor vykonáva živnostenský úrad av zákonom vymedzenom rozsahu Česká obchodná inšpekcia.

  3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny.

  4. Pokiaľ ako kupujúci nevystupujete z pozície spotrebiteľa, môže predávajúci jednostranne započítať proti vašim pohľadávkam svoje pohľadávky. V prípade spotrebiteľa to smie predávajúci urobiť tam, kde tak výslovne stanovia tieto obchodné podmienky.

  5. Kupujúci preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

  6. Nie sme v omeškaní, pokiaľ nám v riadnom poskytnutí plnenia bráni na našej vôli nezávislá a nami neovplyvniteľná udalosť alebo vonkajšie podmienky – tzv. vyššia moc. Za tú sa považujú najmä pandémie, vojny, živelné katastrofy, výpadky potrebných surovín na trhu ai. Pokiaľ nám v poskytnutí plnenia v dohodnutom termíne vyššia moc bráni, budeme vás bezodkladne informovať. Pokiaľ vyššia moc trvá dlhšie ako 150 dní, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť. V prípade vyššej moci nenesieme zodpovednosť za škodu, vrátane nemajetkovej ujmy.

  7. Všetky dojednania medzi nami a vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, bude sa vzťah riadiť právom Slovenskej republiky a rozhodovať o ňom budú české súdy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  8. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá, produktov a ďalšieho obsahu a prvkov, patria nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku, jej časti alebo naše produkty bez nášho súhlasu.

  9. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo dopĺňať. Týmto nijako nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  10. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na info@servisbal.cz; info@eobal.sk

   V Dobruške, dňa 5.1.2023

Reklamácia

Meno a priezvisko *
Adresa *
Telefón *
E-mail *
Číslo objednávky *
Číslo faktúry *
Príčina reklamácie *
Vaša požiadavka na riešenie *

možné priložiť súbory typov: .doc, .docx, .otd, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .xls, .pdf, .xlsx, .ods

Maximálna veľkosť: 6 MB