Zodpovednosť za vady, záruka, akosť tovaru – podnikateľské subjekty (nespotrebitelia) | Eobal.sk

Horúce zľavy až -39% na obaly platia do 24. júna alebo do vypredania zásob.zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Zodpovednosť za vady, záruka, akosť tovaru – podnikateľské subjekty (nespotrebitelia)

1. Ak kupujúci nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, budú pre zmluvné strany  platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

2. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť objednaného tvaru je v zmysle § 429 Obchodného zákonníka pre kupujúcich, ktorí nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, poskytovaná 12 mesiacov.

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar nemá vady, a to v okamihu, kedy na Kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na Tovare. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že v tomto okamihu:
a) má tovar dohodnuté vlastnosti, resp. má vlastnosti deklarované výrobcom alebo vlastnosti, ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na popis a povahu tovaru,
b) tovar je vhodný na použitie pre uvedené účely, resp. pre účely pre ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

4. Pre otázky prechodu nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 – 461 Obchodného zákonníka.

5. Kupujúci je povinný zjavné vady tovaru oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

6. Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu, aby sa mohol presvedčiť o reklamovaných vadách tovaru.

7. Predávajúci je povinný posúdiť dôvodnosť reklamácie bez zbytočného odkladu, pričom dĺžka lehoty na posúdenie dôvodnosti reklamácie závisí najmä od povahy a závažnosti reklamovanej vady. Predávajúci sa zaväzuje o výsledku posúdenia informovať Kupujúceho.

8. V prípade, ak je reklamácia dôvodná, môže Kupujúci žiadať buď dodanie náhradného tovaru za vadný, alebo odstránenie vád tovaru, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.