Pravidlá súťaží Eobal.sk na sociálnych sieťach | Eobal.sk

Vyvýšený záhon s našimi ohrádkami! Lacno!zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Všeobecné pravidlá súťaží Eobal.sk organizovaných na sociálnych sieťach

Zmyslom tohto dokumentu je úprava a ustanovenie všeobecných pravidiel súťaží organizovaných https://www.eobal.sk/na sociálnej sieti www.facebook.com (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne ustanovuje pravidlá uverejnenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať na www.facebook.com.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť SERVISBAL OBALY, s.r.o. so sídlom: Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČO: 49811169, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové (ČR) oddiel C, vložka 4766 (ďalej len „SERVISBAL OBALY s.r.o.“).

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž bude prebiehať vždy od okamihu zverejnenia súťažného príspevku na facebookovej stránke https://www.facebook.com/eobal.sk.

2.2 Doba trvania súťaže bude stanovená vždy v súťažnom príspevku.

3. Účastníci súťaže

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť iba fanúšikovia facebookovej stránky https://www.facebook.com/eobal.sk.

3.2 Účastníkom súťaží môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a má po celú dobu súťaže aktívny Facebook účet. V prípade zániku facebookového účtu súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane blokácie) môže byť súťažiaci usporiadateľom vylúčený zo súťaže.

3.3 Každý sa smie zúčastniť iba prostredníctvom jediného facebookového účtu na Facebooku. V prípade, že by sa ten istý súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, budú všetky jeho odpovede zo všetkých účtov zo súťaže vyradené.

3.4 Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového účtu inej osoby je vylúčená.

3.5 Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad.

3.6 Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

4. Princíp a podmienky súťaže

4.1 K zahájeniu súťaže dochádza vždy okamihom, keď usporiadateľ zverejní na facebookovej stránke https://www.facebook.com/eobal.sk súťažný príspevok.

4.2 Priebeh a podmienky súťaží sa môžu meniť a vždy budú objasnené v sprievodnom texte príspevku na facebookovej stránke https://www.facebook.com/eobal.sk.

4.3 Súťažiaci sa zapoja do súťaže o výhru tak, že budú v rámci jedného súťažného kola reagovať na súťažný facebookový príspevok podľa konkrétneho súťažného zadania.

5. Výhra v súťaži

5.1 Výhry v súťažiach sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej ponuky spoločnosti a podmienok súťaže.

5.2 Výhra v súťaži je vždy v zadaní súťažného príspevku.

6. Vyhodnotenie súťaže

6.1 Vyhodnotenie výhercov súťaží sa bude konať v sídle spoločnosti SERVISBAL OBALY s.r.o. na základe podmienok danej súťaže.

7. Vyhlásenie víťaza a odovzdanie výhier

7.1 Výhercovia budú vyhlásení na základe informácií obsiahnutých v súťažnom príspevku. 

7.2 Po ukončení súťaže budú výhercovia vyhlásení na: https://www.facebook.com/eobal.sk, a to do 14 dní od skončenia súťaže.

7.3 Výhercu budeme kontaktovať správou na Facebooku a dohodneme sa na podrobnostiach prevzatia výhry. Prípadne budú vyzvaní na kontaktovanie usporiadateľa v komentári pod označeným súťažným príspevkom.

7.4 Pokiaľ výhercu nebude možné kontaktovať, výherca nebude mať nárok na výhru.

7.5 Ak výherca nereaguje na zaslanú správu o výhre do 7 dní od jej oznámenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi.

7.6 Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie.

7.7 Výhry budú výhercom na náklady usporiadateľa zaslané na adresu, ktorú poskytli v súkromnej konverzácii alebo zaslané elektronicky.

8. Vylúčenie zo súťaže

8.1 Súťažiaci, ktorí budú hrať tak, aby sa zvýšila ich šanca na výhru klamlivým správaním, budú sa súťaže vylúčení a zbavení šancí na výhru.

8.2 Súťažiacim pripomíname, že organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť hráča zo súťaže bez upozornenia, pokiaľ taký čin zistí.

9. Spoločné ustanovenia

9.1 Facebook neorganizuje túto súťaž a nepreberá za ňu žiadnu zodpovednosť. Všetka zodpovednosť spojená so súťažou leží na strane usporiadateľa.

9.2 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

9.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi. Každá taká zmena pravidiel či súťaže bude vykonaná formou písomného oznámenia pod súťažným príspevkom. Zmeny bude usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že usporiadateľ sa bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na súťažiacich.

9.4 Vyplatenie peňažného plnenia namiesto výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny výhry. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v súťaži alebo s použitím získanej výhry.

10. Súhlas so zverejnením osobných údajov

10.1 Súťažiaci zapojením do súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, aby usporiadatelia súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného médium zverejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu súťaže. Výherca súťaže zároveň podľa § 15 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje usporiadateľom súťaže súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v súvislosti s touto súťažou v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, mesto pobytu a mobilné telefónne číslo.

10.2 Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracovávať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10.3 V prípade odmietnutia udelenia súhlasu výhercom podľa predchádzajúceho odseku alebo jeho podmieňovania, stráca vyžrebovaný výherca nárok na výhru a cena zo súťaže sa stáva predmetom opätovného žrebovania.